ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦੀਓ ਅਰੁ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹਿ ਨ ਰਾਮੁ ॥੮॥

Tan Dhan Sampai Sukh Diyo Ar Jeh Neeke Dhaam |

Kaho Naanak Sun Re Manaa Simrat Kaahe Naa Raam | 8 |

This body, plenty of wealth, endless fortunes, all-happiness,

Almighty also gave the mansions which yours you address.

O mind, please listen to what Naanak humbly says,

Why don’t you the beloved God gratefully praise?

 

Commentary: 

Following the previous salok – salok 7, Guru Ji in this salok tells us to remember that all things, mansions or wealth, we are given is the divine grace that is bestowed upon us. Our hands are working so we can earn and create beautiful mansions, that is only through God’s love and grace. That is why Guru Ji is asking to thank the Almighty for everything we have, both by using those things with kindness and care – such as water and food, money and our own breath. And not abusing them – for instance, wasting them in negligence and out of ignorance. We must also be grateful of the Supreme through prayers and giving time to worship Lord with love.

 

Pay Anything You Like

Sandeep Singh

Avatar of sandeep singh
$

Total Amount: $0.00