तुझे माझे प्रेम
तुझ्या सहवासात
फुललेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या आठवणीत
रमलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या कार्यात
गुंतलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या भजनात
दंगलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या स्मरणात
स्मरलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या भेटित
उमललेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या रंगात
रंगलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या हास्यात
खुललेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या विरहात
हरवलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या नजरेत
सामावलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या मोहात
अडकलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या क्षणांत
विसावलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या भावात
चिंतलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या स्वप्नात
सजलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या किर्तनात
आळवलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या प्रेमात
ओथंबलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या ह्रदयात
ठसलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या पूजनात
रूढावलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या नामात
गहिवरलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या स्तुतीत
हरखलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या भावात
दाटलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या स्तवनात
स्फुरलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या ध्यानात
भारावलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या भक्तीत
दृढावलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या चरणांशी
स्थिरावलेले 💕

तुझे माझे प्रेम
तुझ्या स्वरूपात
एकवटलेले 💕

– अमृता विनायक सोनवणे