ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਚਿਓ ਜਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ॥

ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹਿ ਮੈ ਮਾਨੁ ॥੧੧॥

Paanch Tat Ko Tan Racheo Jaano Chatur Sujaan |

Jin Te Upjeo Naanakaa Leen Taahe Mein Maan | 11 |

Five elements are the one to create this body precisely,

An intelligent person knows this very wisely,

O Naanak, from these you spurted and grew,

To these you’ll merge again, know this as true.

 

Commentary:

Guru Ji now begins the path of wisdom; previous verses were on the path of devotion. Without the path of devotion is impossible for a human being to be humble, and without humbleness of mind, wisdom can be dangerous for it makes us more egoistic. Indeed, if we earn so much wisdom through learning scriptures, but there is no iota of love and humbleness: we come to a point, where we will feel superior to others, we will think we know better than others. Guru Ji wants to free our mind from all these egoistic thoughts through pure devotion and worship of the Parabrahm (the one who is beyond the time and space) before turning to wisdom.

The five elements create this body and anything we see as per scientific knowledge, and Guru Ji approves this idea. And at same time he reminds us to be careful, for this body one day will merge into the same elements, after our body’s demise. Nature will take back its elements and our soul will start a new journey, which will depend on our actions we have taken. What are the Panch Tat (ਪਾਂਚ ਤਤ – पांच तत)? Here they mean five elements or sources, tatv (तत्व) in hindi, that constitute this body, a garment of individual soul – space, water, fire, earth, and air.

 

Pay Anything You Like

Sandeep Singh

Avatar of sandeep singh
$

Total Amount: $0.00