ਘਟ ਘਟ ਮੈ ਹਰਿ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰਿ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੧੨॥

 Ghat Ghat Mai Har Ju Basai Santan Kaheo Pukaar |

Kaho Naanak Teh Bhaj Manaa Bhau Nidh Utrai Paar | 12 |

God quietly abides in each, and every pitcher-heart,

Saints declared millions of times that Lord is never apart.

Says Nanak, please recite the glory of Lord,

O mind, that the emotion-sea you’ll cross on divine board.

Commentary:

Guru Ji reclaims the divine thought of saints and sages, that heart is home of the Divine. Indeed if in every heart there is God, we must not hurt anyone, nor fear anyone. Lord Buddha himself recognised the divine in everyone he encountered, that is why he accepted Angulimal (the one who wore a garland of fingers), the most dangerous and fearful person at his time, and gave him a new path to live upon.

Ghat means a pitcher or pot, and metaphorically, here it refers to a heart, because heart is a pitcher filled with divine love. Guru Ji says when our heart is with divine wisdom and love, we see that there is divine love everywhere, and we feel connected to everyone. Then, we live in a state of peace and joy.

Sea is the metaphor for emotions here, which given a chance can take over us, and can be dangerous and create a turmoil in our mind. But once the divine love becomes part of us, no negative emotion can take over us even in the amidst of painful times. We do everything peacefully with love and devotion, as if serving God.

Pay Anything You Like

Sandeep Singh

Avatar of sandeep singh
$

Total Amount: $0.00