ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥੧੩॥

Sukh Dukh Jeh Parsai Nahin Lobh Moh Abhimaan |

Kaho Naanak Sun Re Manaa So Moorat Bhagvaan | 13 |

Whom pain and mundane pleasures do not seize,

And whose greed, attachment, and pride come to cease.

Says Naanak, O mind, please gently listen to me,

That person is a form of God, accept this humbly.

Commentary:

Guru Ji says that a sage and a godly person knows that worldly pain and pleasure are two parts of the same coin, therefore he/she knows in depth both, but does not let them take over him/her. If pain arrives, he/she accepts and bows to God, and if pleasure (happiness) arrives, he/she accepts and bows to God. Greed, attachment, and pride are mainly focused on the importance we give to our ‘I’, in other words, we want our ego to become the center of attention. I am more important than any other thing or human. A wise person does not let these take over him/her and that is why he is considered to be God itself. He/She loves to help others without an iota of ego.

We must bear in mind that wise person or householder needs rest and peace so the ‘me time’ is a great idea to reflect upon our self. Indeed, solitude is the only moment where we can grow and devote our time to reflections, but we should not judge or condemn others for their being talkative or too social. The verses -13, 14, and 15 – are very much like the ones in chapter 2 of Bhagavad Gita, more specifically Chapter 2, verses 56 and 57.

This only shows that Guru Tegh Bahaadar Ji’s wisdom and Shri Krishna’s wisdom is spiritually equal and concord. They are both sages and beyond the limits of our thoughts.

 

Pay Anything You Like

Sandeep Singh

Avatar of sandeep singh
$

Total Amount: $0.00