ਜਿਹਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥੧੮॥

Jeh Maaya Mamtaa Taji Sabh Te Bheo Udaas |

Kaho Naanak Sun Re Manaa Teh Ghat Brahm Nivaas | 18 |

Who has renounced duality and has left the ego-attachment,

And far from everything lives in peaceful detachment.

Says Naanak, O mind, let these words in thy soul enter:

The Almighty abides in that person’s heart-center.

Commentary: 

Guru Ji says detachment comes when Love of God (Supreme Consciousness, Divine) takes place in our heart, and then there does not rise any thought of I and You – in other words we will see and feel that all is God, or all is Brahm or, in Shri Krishna’s wording: “All is me, O Arjun, nothing is apart from me (True Self, Supreme Consciousness, Brahm, Unmanifested One)”. Thus, also the duality (Maayaa) of revulsion and attachment ends when the very concept of ‘I and You’ ends, or when our mind truly feels what Bhagat Naam Dev Ji has said: “Sabh Gobind Sabh Gobind Hai, Gobind Bin Nahin Koe, all is the Lord of senses, there is nothing but the Lord of senses (God)”. Govind or Gobind means the Lord (ind) of senses (go), or thanks to whom our senses still work.

When a person reaches this state of seeing everything in the light of divine, we must know that in that person’s heart now abides only the Almighty, all his actions will be for the benefit of humanity and filled with great devotion for Almighty. Guru ji is also saying to live among people and everything, but live as if everything belongs to God, not to me, this will help to decrease our selfishness, egocentric view (Mamtaa, in other words I, myself and mine). 

Here, heart is a metaphor for the core of all that exists within us and around us.

Pay Anything You Like

Sandeep Singh

Avatar of sandeep singh
$

Total Amount: $0.00