ਜਿਹਬਾ ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਹਿ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ ॥੨੧॥

Jihvaa Gun Gobind Bhajau Karan Sunho Har Naam |

Kaho Naanak Sun Re Manaa Parhai Naa Jam Ke Dhaam | 21 |

With tongue sing the names of the protector of thy senses,

With ears listen to God’s glory, that mind’s impurity cleanses

Says Naanak, please, O mind, hear my words with attention,

You’ll never be dragged to Lord-death’s misty mansion.

 

Commentary:

Guru Ji is assuring us that once our mind calms down and is absorbed in God’s name, we discover that death cannot reach soul, only body perishes away.

The Realization of the Truth (God, Oneness with ocean of love and divine) is the most important fact in our life, Guru Ji reminds this so that we do not lose our track for what we came in this life. After that, our life is beautifully lead. He says to imbibe the nectar of divine and spiritual wisdom and be free from all fears of death and rise above the idea of winning and losing. Life is given to live and to accomplish something with peace, not to waste it by running with rush or anxiety from here to there and vice-versa, which drains all the energy.

Guru Ji tells that with our tongue we must sing lovingly the praises God’s name which fills our life with beauty and calm. And with our ears listen to its praises. Guru Ji kindly giving us a spiritual method of mindfulness (just what Swami Ji keeps us reminding) to follow that we must sing and simultaneously listen. If we just sing and do not listen to our mouth has just spoken (or chanted), our mind’s focus will oscillate. It will become just a parroting, and dry singing and no changes or metamorphosis will occur in our mind, for it (mind) will not feel the sentiment of divine devotion. 

Pay Anything You Like

Sandeep Singh

Avatar of sandeep singh
$

Total Amount: $0.00