ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰ ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਭਈ ॥

ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲਿ ਪਰੀ ॥੩੮॥

Nar Chaahat Kacch Aur Hai Aurai Ki Aurai Bhei |

Chitvat Raheo Thagaur Naanak Phaasi Gal Pari | 38 |

A human being something devotedly wishes and desires,

But gets something else, not the object which he/she admires.

The mind of that person remains completely awestruck,

O Naanak, look how in the noose of pain he is stuck.

Commentary: 

Guru Ji with this verse brings the person to a reality check: that life is a probability and unpredictable (yet in this probability of life many possibilities do hide). He is certain that life will not always go as per our own plan, because many other factors collaborate to the bring the result of our desire: our previous actions, the person we are interacting with, grace of God, et cetera. Only thing that is certain, according to Guru Ji, that an action, done out of sheer love and with divine grace, will bring forth results at a certain point in our life, which can be today or tomorrow. Moreover, this probability is often the cause of affliction in our mind, when we want the results we desired. That very attachment to results upsets our heart if they do not meet our expectations. Guru Ji tells us that this clinging to results is really a noose around our neck that tightens and kills us, every time we do not get what we want.

P.S.

Some of Latin expressions we all use whether we know or not their meaning: 

i.e. – id est meaning ‘that is’

e.g. – ex gratia literal meaning ‘out of grace’, by extension it means ‘for example’ (which is out of grace to help understand someone).

etc. – et cetera meaning ‘and other things’

status quo means ‘the state in which we are already’