ਜਗਤੁ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤੁ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰੁ ਤਿਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵਹਿ ਕਾਮ ॥੪੦॥

Jagat Bhikhaari Phirat Hai Sabh Ko Daataa Raam |

Kaho Naanak Man Simar Teh Pooran Hovai Kaam | 40 |

People wander in this world like beggar from here to there,

Only God is the true giver, and who undoubtedly does care.

Says Naanak, O mind, remember the Lord with love daily,

All thy ultimate and high desires will be achieved really.

Commentary: 

Guru Ji, after seeing the world around him, concludes that people are always asking for something from another person, even from God. That asking, those expectations make us, worldly people, beggars. He says that only God can give us unconditionally everything: our life, for instance, is given to us; our brain and our heart are given to do something worthy in our life span, and not to beg. Guru Ji says turn inwards and sing the glories of Lord, the eternal giver, with devotion and love, and we will get everything at that very moment: the bliss, the very freedom, as if we become the emperor of our own. Our desire of peace will be there for us at the same moment, and we will be able to do things and give love and time and help others. If only we start singing God’s name and meditation our mind will calm down, and a strong will to do something right will arise. We only need to make efforts and sing the hymns of the all-giver, and God in one way or other will bring the results to us. We should not be hasty in our devotion or any activity. We need to give our hundred percent to the activity in hand without being impatient for results. And we can cultivate patience only through true devotion (Bhagti or Bhakti).

Jai Sri Hari, Satnaam Sri Waheguru.

Pay Anything You Like

Sandeep Singh

Avatar of sandeep singh
$

Total Amount: $0.00