ਜਿਹ ਘਟਿ ਸਿਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨੁ ॥

ਤਿਹਿ ਨਰ ਹਰਿ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੪੩॥

Jeh Ghat Simran Raam Ko So Nar Muktaa Jaan |

Teh Nar Har Antar Nahin Naanak Saachi Maan | 43 |

In whose heart the remembrance of Lord has always remained,

Know that person the blissful freedom has attained.

There is no iota of difference between Supreme and its devotee,

O Naanak, believe this to be true and as one them always see.

Commentary: 

Guru Ji here explicitly announces that the devotee and God become one, the very moment the devotee is completely immersed in the love of divine. When God’s name dwells in every pore of our being and soul, then we are free, while being alive, we attain the truth that resides in every core and pervades whole universe. Kabir Ji in one of his hymns says what is the point of meeting Lord after we are dead, we need to meet the Divine here and now and be free.

Now free from what? – you may ask. Guru Ji’s answer is that we need to be free from two-mindedness, this duality: I and you, our and theirs, negative and positive. When our mind sees only God everywhere and in everyone then we will see the world from a perspective so high that nothing will discourage our mind, no traces of fear remain. That stillness and that high wisdom comes only through devotion and love for the divine. And consequently, we will also see the happiness and pain in same manner, i.e. detachedly. 

 

Satnaam Shri Waheguru and Jai Shri Hari.

God, Guru Ji and Swami Ji bless you all.