ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥

ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੫੧॥

Chintaa Taa Ki Kijiye Jo Anhoni Hoye |

Eh Maarag Samsaar Ko Naanak Thir Nahin Koe | 51 |

Let the worry enter in the chambers of thy mind,

Only if will occur something impossible of any kind.

O Naanak, this path to the world-life and universe

Truly is unsteady, keep in thy mind this verse.

Commentary: 

Guru Ji says not to worry about something so predictable: the everchanging nature of universe and world and people, it is impossible that they can stay forever like the same as they were before. The road of world is unstable, we need to remember this and live in peace and go with the flow, but without being idle. We need to act according to our karma and dharma. For example, if we are writers or painters or businessmen or businesswomen, we must continue to do so with love. Only thing that Guru Ji advices us to do is to stabilize our mind in the Divine or the eternal Truth, so that our faith and devotion never waver.

Have a great day

Jai Sri Hari and Satnaam Sri Waheguru