ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭਿ ਤਜਿ ਗਏ ਕੋਊ ਨ ਨਿਬਹਿਓ ਸਾਥਿ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤਿ ਮੈ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ॥੫੫॥

Sang Sakhaa Sabh Taj Gaye Kou Na Nibheo Saath |

Kaho Naanak Eh Bipat Mai Tek Ek Raghunaath | 55 |

All the relatives, all the friends have in the end gone,

No-one has given you company, leaving you in this world alone.

Says Naanak, at this crucial moment of death,

Only refuge is God, who will be with you beyond thy last breath.

Commentary:

Guru Ji says that as soon as our eyes stop seeing the world around, at moment of the death. And all vanishes away from our view, all people leave. Then, they hurry up digging a tomb for our body or burn it away in the crematorium. On the other hand, it is possible that even in our lifetime few people leave, when their time with us has ended. They ran to their tasks, leaving us behind, and yet we got attached to them. So, Guru Ji is with humbleness and carefulness pointing out that only God’s name and God’s grace will stay forever with us. Everyone else is necessary role in our life’s drama. We must live with our family and friends and society and love them but at same time we need to remember to give our time to devotion and love. For only God will help us everywhere, even at the time of our final struggle (death) and beyond the journey in after-death and new life. 

Satnaam Sri Waheguru and Jai Sri Hari to all.

P.S. 

On the 21st Dec and 27th Dec are known in Sikh history days of martyrdom. Guru Gobind Singh Ji’s four sons and mother sacrificed their lives for the freedom of religion and humanity against Mughal rule and Aurangzeb’s commands. Shahibzaada Ajit Singh Ji (18 years old) and Shahibzaada Jhujhaar Singh Ji (16 years old) fought valiantly along with their 40 friends against the army of 10000. Mata Gujar Kaur Ji left her body in the thanda burj after hearing the sacrifice of Shahibzaada Zorawar Singh Ji (9 years old) and Shahibzaada Fateh Singh Ji (7 years old), who were bricked alive on 27th Dec.