ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ ॥੧੬॥

Bhai Kaahu Ko Det Neh Neh Bhai Maanat Aan |

Kaho Naanak Sun Re Manaa Gyaani Taahe Bakhaan | 16 |

Neither threat nor fear to someone who does ever give,

And fearlessly, abiding in Truth who does live.

Says Naanak, please listen to me, O mind, calmly and clearly,

Know that person to be wise and loved everywhere dearly.

 

Commentary:

Guru Ji in this verse is saying that a godly person, a devotee does not fear death, for him/her death only comes to body, not to soul and mind. And, yet, he or she will not frighten others, because she or he consciously do not wish to harm or hurt anybody. Guru Ji calls specifically such a person to be wise.

And if we frighten someone to prove our power, we are showing that our heart lives in fear and has no love for God or anyone. We must understand and feel that everyone is living under fear of dying, in other words everyone from human to animals has this innate fear of death, so we should not go to hurt anyone. We can pick up sword* only to disarm (not to kill or hurt) a person, who, in state of ignorance (Tamas) and anger, is trying to kill us and others. We can therefore take arms for protection of others but not with idea of revenge in our mind. 

 

P.S.

*picking up a sword – expression used to stand against violence and atrocity.

Pay Anything You Like

Sandeep Singh

Avatar of sandeep singh
$

Total Amount: $0.00