ਨਾਮੁ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤੁ ॥੫੬॥

Naam Raheo Saadhu Raheo Raheo Gur Gobind |

Kaho Naanak Eh Jagat Mai Kin Japeo Gur Mant | 56 |

Name of God will remain, Saints will always stay,

God, the Master of all, will remain as hope’s ray.

Says Naanak, during this stay in this universe,

Who has chanted Guru gifted godly verse?

Commentary: 

Guru Ji now speaks the most regal truth of this world: God’s name always will remain, God, the Supreme master, will remain, and saints and the divine will definitely remain in this universe. If there is search for the truth everything above said will remain up to the end of this world and eras. And if we are the true seekers, we will at the end achieve the truth through thorough and dedicated devotion, and Divine, Guru of all, will appear in our heart. For that to occur the mirror of our heart must be cleaned, which is possible only through love and God’s name. So, Guru Ji says, why waste our time in filth of gossips and malicious talks, rather we must do something virtuous and noble: clean our mind and untie all our knots of attachments, even if we live as a householder. Ironically, when we untie all these knots of attachment, we will live much lovingly, because we will never expect anything from anyone, even from our loved ones.

Satnaam Sri Waheguru and Jai Shri Hari to all.