ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤੁ ਤੁਮ ਸਾਥਿ ॥੬॥

Patit Udhaaran Bhai Haran Har Anaath Ke Naath |

Kaho Naanak Teh Jaaniye Sadaa Bast Tum Saath | 6 |

Saviour of downtrodden, dispeller of shivery fear,

Of abandoned one is the Almighty Master, heart’s dear.

Understand this that God, as Naanak fully acknowledges,

Stays always with you, even beyond the mortal edges.

Commentary:

Guru Ji with these verses invigorates a faith in the divine grace that no matter what we have been through, no matter what kind of life we live or lived, the Almighty is always near us and omniscient. If our heart turns towards the divine path, our life will change forever, just like a barren land becomes fertile again with grass and crops. Two conditions are necessary to bring this changes: one is divine grace itself that, out of previous good deeds, is bestowed upon one person; and second is our own will to walk on the divine path, and then the divine will bestow its grace upon us.

God is near to all, even to the evilest person. If he/she (even an evil person) begins to walk on the path of devotion, he will know the truth. For example, Kauda Rakshas (कौडा राक्षस – ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ਸ) was a cannibal at the time of Guru Naanak Dev Ji, the first Naanak. He used to annoy and eat people, but after listening to the divine words of Guru Ji, he slowly changed his life to become a kind person and help others.

 

Pay Anything You Like

Sandeep Singh

Avatar of sandeep singh
$

Total Amount: $0.00