ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੯॥

Sabh Sukh Daataa Raam Hai Dusr Naahin Koe

Kaho Naanak Sun Re Manaa Teh Simrat Gatt Hoe | 9 |

The beloved Lord is the giver of all heavenly peace and joy,

Nothing else can give you that, even if you all-pleasures enjoy.

Says Naanak, please, O mind, listen and don’t turn thy face,

By remembering God you’ll attain true freedom, which you chase.

 

Commentary:

Guru Ji makes us reflect upon the uselessness of worldly pleasures, we might even enjoy them, but we must remember that they are all temporary, they are not bad or sin as such. For instance, the most delicious sweet can become poison for our health if we keep eating it continuously. Guru Ji says that only God is the true giver of peace, which means while remembering God our mind obtains peace. And it is thanks to God’s name our mind will be able to calm down, if done with love and devotion and sincerity, we will feel sense of freedom and independence. Freedom here means Moksha.

Now, what does Moksha stand for, in the scriptures? According to Guru Granth Sahib Ji and Bhagavad Gita, it means the ability to guide our mind in a direction that we say, and not the mind to be our guide. And this ability, as the Guru Ji’s words say, comes through sincere devotion and God’s grace.

Guru Ji, as Shri Krishna and Swami Ji, does not say that this world is bad, he says that we do not have to get trapped in excess of anything. It is excess of things to satisfy our ego and attachment that scriptures refer to as sin. Even Shri Krishna in Bhagavad Gita says: moderate sleep and moderate eating, simple lifestyle is essential for a healthy life, both for householder and sage.

 

Pay Anything You Like

Sandeep Singh

Avatar of sandeep singh
$

Total Amount: $0.00